รายงานการขอใช้รถยนต์

1.นายบุญเพ็ง สาระไทย tel.086-715-8267  2.นายสมพร โคตรน้อย tel.080-535-2241  3.นายเจริญพร ทองจันทร์ tel.086-233-4785  4.นายบุญถิ่น ประสมศรี tel.093-503-0156  5.นายวฤณ แสนอุบล tel.085-334-1599
เวลาไปเวลากลับวัตถุประสงค์/กิจกรรมจำนวนสถานที่ปลายทางผู้ขอใช้รถพขร.ไป/กลับทะเบียนรถไป/กลับสถานะพิมพ์
06 ธ.ค. 2562
08:00 น.
06 ธ.ค. 2562
12:00 น.
รับ-ส่งอาจารย์ผู้สอนพิเศษ1คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีนางสาวมัทนา พรมรักษาไป.เจริญพร
กลับ.บุญเพ็ง
ไป.ขก 9214
กลับ.ขก 9214
อนุมัติพิมพ์
06 ธ.ค. 2562
11:00 น.
06 ธ.ค. 2562
16:00 น.
รับ-ส่ง อาจารย์ผู้สอนรายวิชาโภชนศาสตร์ เวลาสอน 12.30-15.30 น.1โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีนางสาวทัศนีวรรณ กรุงแสนเมืองไป.สมพร
กลับ.สมพร
ไป.นข 2875
กลับ.นข 2875
อนุมัติพิมพ์
06 ธ.ค. 2562
12:00 น.
06 ธ.ค. 2562
17:30 น.
รับอ.พิเศษวิชาธุรกิจเบื้องต้นฯอ.เขมจิรา กวินโรธรรม(081-5922461)สอน13.30-15.30 น.2ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อุดรอินเตอร์เนอร์สซิ่งโฮม 457/9 ม.3 พีเคธานี ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานีนางกรรณิกา หงษ์ศิริไป.บุญเพ็ง
กลับ.บุญถิ่น
ไป.ขก 9214
กลับ.ขก 9214
อนุมัติพิมพ์
06 ธ.ค. 2562
17:30 น.
06 ธ.ค. 2562
20:00 น.
รับท่านผู้อำนวยการที่สนามบินนานาชาติอุดรธานี1สนามบินนานาชาติอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีนางสาววนิดา ชนะสงครามไป.บุญถิ่น
กลับ.บุญถิ่น
ไป.นข 4749
กลับ.นข 4749
อนุมัติพิมพ์
09 ธ.ค. 2562
07:00 น.
09 ธ.ค. 2562
14:00 น.
รับอาจารย์พิเศษอาจารย์สิริรัตน์ จันทร์มาลา 083-1488980 สอน 8.301บริเวณตู้ ATM ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีนางสาวสุภัสสร ภาดีไป.สมพร
กลับ.สมพร
ไป.นข 8183
กลับ.นข 8183
อนุมัติพิมพ์
12 ธ.ค. 2562
09:00 น.
12 ธ.ค. 2562
12:00 น.
รับ-ส่งอาจารย์พิเศษ2มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีนางสาวจารุพร ไชยวงศาไป.เจริญพร
กลับ.เจริญพร
ไป.นข 8183
กลับ.นข 8183
อนุมัติพิมพ์
16 ธ.ค. 2562
08:00 น.
16 ธ.ค. 2562
18:00 น.
ประสานการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 23โรงพยาบาลหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.อุดรธานีนางสาวกุสุมาลี โพธิปัสสาไป.บุญเพ็ง
กลับ.บุญเพ็ง
ไป.นข 8183
กลับ.นข 8183
อนุมัติพิมพ์
19 ธ.ค. 2562
08:00 น.
19 ธ.ค. 2562
12:00 น.
รับ-ส่งอาจารย์พิเศษ2มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีนางสาวจารุพร ไชยวงศาไป.สมพร
กลับ.สมพร
ไป..
กลับ..
อนุมัติพิมพ์