รายงานการขอใช้รถยนต์

1.นายบุญเพ็ง สาระไทย tel.086-715-8267  2.นายสมพร โคตรน้อย tel.080-535-2241  3.นายเจริญพร ทองจันทร์ tel.086-233-4785  4.นายบุญถิ่น ประสมศรี tel.093-503-0156  5.นายวฤณ แสนอุบล tel.085-334-1599
เวลาไปเวลากลับวัตถุประสงค์/กิจกรรมสถานที่ปลายทางสถานะพนักงานขับหมายเลขทะเบียนจำนวนผู้ขอใช้รถพิมพ์
20 ม.ค. 2563
07:00 น.
20 ม.ค. 2563
18:00 น.
ประชุมโครงเรียนผู้สูงอายุ โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญเพ็ง
กลับ-บุญเพ็ง
นข 8183
นข 8183
4นางสาววนิดา ชนะสงครามพิมพ์
20 ม.ค. 2563
08:30 น.
20 ม.ค. 2563
14:00 น.
รับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สิริรัตน์ จันทร์มาลา 083-1488980บริเวณตู้ ATM ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญถิ่น
กลับ-บุญถิ่น
ขก 9214
ขก 9214
1นางสาวสุภัสสร ภาดีพิมพ์
20 ม.ค. 2563
12:30 น.
20 ม.ค. 2563
16:30 น.
รับ-ส่ง อาจารย์พิเศษรายวิชานวดเพื่อการบำบัดแผนไทยโรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-สมพร
กลับ-สมพร
ขก 9214
นข 4749
3นางสุปราณี โรจน์สุพรพิมพ์
21 ม.ค. 2563
16:00 น.
21 ม.ค. 2563
19:00 น.
ส่งท่านผู้อำนวยการที่สนามบินนานาชาติอุดรธานีสนามบินนานาชาติอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-สมพร
กลับ-สมพร
นข 4749
นข 4749
1นางสาววนิดา ชนะสงครามพิมพ์
22 ม.ค. 2563
09:30 น.
22 ม.ค. 2563
13:00 น.
ร่วมทำบุญงานสถาปณาหน่วย ปีที่ 127กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญถิ่น
กลับ-บุญถิ่น
นข 8183
นข 8183
7นางนิตยาลักษณ์ พรหมโทพิมพ์
22 ม.ค. 2563
11:00 น.
22 ม.ค. 2563
16:30 น.
พานักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิแสงเทียนธรรมชาติวัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-เจริญพร
กลับ-เจริญพร
นข 8183
นข 8183
3นางนิตยาลักษณ์ พรหมโทพิมพ์
23 ม.ค. 2563
09:00 น.
23 ม.ค. 2563
12:00 น.
รับ-ส่งอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญเพ็ง
กลับ-บุญเพ็ง
ขก 9214
ขก 9214
2นางสาวจารุพร ไชยวงศาพิมพ์
23 ม.ค. 2563
13:00 น.
23 ม.ค. 2563
16:30 น.
รับ ส่ง อาจารย์สอน ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ไชยศรี เพื่อสอนวิชาชีวเคมี ปี 1 รุ่น 28บริเวณตู้ ATM ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-สมพร
กลับ-สมพร
ขก 9214
ขก 9214
1นางสาวสุภัสสร ภาดีพิมพ์
23 ม.ค. 2563
13:00 น.
23 ม.ค. 2563
17:00 น.
รับ - ส่ง อาจารย์สอนวิชาชีวเคมี ปี 1 รุ่น 28 ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ไชยศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-เจริญพร
กลับ-เจริญพร
นข 2875
นข 2875
1นางสาวเปรมฤดี บริบาลพิมพ์
24 ม.ค. 2563
12:30 น.
24 ม.ค. 2563
15:30 น.
รับ-ส่ง อาจารย์พิเศษ โภชนาศาสตร์ อ.อนุสรณ์โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญถิ่น
กลับ-บุญถิ่น
นข 8183
นข 8183
1นางสาวทัศนีวรรณ กรุงแสนเมืองพิมพ์
26 ม.ค. 2563
16:30 น.
26 ม.ค. 2563
18:00 น.
ส่งท่านผู้อำนวยการที่สนามบินนานาชาติอุดรธานีสนามบินนานาชาติอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-เจริญพร
กลับ-เจริญพร
นข 4749
นข 4749
1นางสาววนิดา ชนะสงครามพิมพ์
27 ม.ค. 2563
08:30 น.
27 ม.ค. 2563
14:00 น.
รับอาจารย์พิเศษบริเวณตู้ ATM ในมหาวิยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญเพ็ง
กลับ-บุญเพ็ง
ขก 9214
ขก 9214
1นางสาวสุภัสสร ภาดีพิมพ์
27 ม.ค. 2563
12:30 น.
27 ม.ค. 2563
16:30 น.
รับ-ส่ง อาจารย์พิเศษรายวิชานวดเพื่อการบำบัดแผนไทยโรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-สมพร
กลับ-สมพร
ขก 9214
ขก 9214
3นางสุปราณี โรจน์สุพรพิมพ์
28 ม.ค. 2563
08:30 น.
31 ม.ค. 2563
12:00 น.
เข้าร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนมอนุมัติไป-บุญเพ็ง
กลับ-บุญเพ็ง
นข 8183
นข 8183
3นางสาวอารียา อินทะแสงพิมพ์
28 ม.ค. 2563
17:30 น.
28 ม.ค. 2563
20:00 น.
รับท่านผู้อำนวยการที่สนามบินนานาชาติอุดรธานีสนามบินนานาชาติอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญเพ็ง
กลับ-บุญเพ็ง
นข 4749
นข 4749
1นางสาววนิดา ชนะสงครามพิมพ์