รายงานการขอใช้รถยนต์

1.นายบุญเพ็ง สาระไทย tel.086-715-8267  2.นายสมพร โคตรน้อย tel.080-535-2241  3.นายเจริญพร ทองจันทร์ tel.086-233-4785  4.นายบุญถิ่น ประสมศรี tel.093-503-0156  5.นายวฤณ แสนอุบล tel.085-334-1599
เวลาไปเวลากลับวัตถุประสงค์/กิจกรรมสถานที่ปลายทางสถานะพนักงานขับหมายเลขทะเบียนจำนวนผู้ขอใช้รถพิมพ์
21 ม.ค. 2564
07:00 น.
21 ม.ค. 2564
20:00 น.
ไปตรวจราชการและนิเทศงานสสจ.หนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูอนุมัติไป-เจริญพร
กลับ-เจริญพร
นข 8183
นข 8183
นายนนทกร แสนอุบลพิมพ์
22 ม.ค. 2564
07:00 น.
22 ม.ค. 2564
16:30 น.
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญถิ่น
กลับ-บุญถิ่น
นข 2875
นข 2875
4น.ส.ญาณิศา โคตรชุมภูพิมพ์
22 ม.ค. 2564
07:00 น.
22 ม.ค. 2564
14:00 น.
ไปตรวจราชการและนิเทศงานสสจ.หนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูอนุมัติไป-บุญเพ็ง
กลับ-บุญเพ็ง
นข 8183
นข 8183
3นายนนทกร แสนอุบลพิมพ์
28 ม.ค. 2564
06:00 น.
28 ม.ค. 2564
19:00 น.
นิเทศภาคปฎิบัติวิชา ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและฝึกประสบการวิชาชีพโรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-สมพร
กลับ-สมพร
นข 8183
นข 8183
2นางสิริลักษณ์ อุ่ยเจริญ พิมพ์