รายงานการขอใช้รถยนต์

1.นายบุญเพ็ง สาระไทย tel.086-715-8267  2.นายสมพร โคตรน้อย tel.080-535-2241  3.นายเจริญพร ทองจันทร์ tel.086-233-4785  4.นายบุญถิ่น ประสมศรี tel.093-503-0156  5.นายวฤณ แสนอุบล tel.085-334-1599
เวลาไปเวลากลับวัตถุประสงค์/กิจกรรมสถานที่ปลายทางสถานะพนักงานขับหมายเลขทะเบียนจำนวนผู้ขอใช้รถพิมพ์
13 ส.ค. 2563
08:30 น.
13 ส.ค. 2563
11:30 น.
รับอาจารย์สอน วิชาเภสัชวิทยา ปี 2 รุ่น 28 (อ.ภญ นิตยา)โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญเพ็ง
กลับ-บุญเพ็ง
นข 8183
นข 8183
1นางจุฑารัตน์ ลมอ่อนพิมพ์
13 ส.ค. 2563
17:30 น.
13 ส.ค. 2563
20:00 น.
รับท่านผู้อำนวยการที่สนามบินนานาชาติอุดรธานีสนามบินนานาชาติอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญเพ็ง
กลับ-เจริญพร
นข 8183
นข 8183
1นางสาววนิดา ชนะสงครามพิมพ์
14 ส.ค. 2563
06:00 น.
14 ส.ค. 2563
20:00 น.
ประสานการฝึกภาคปฏิบัติโรงพยาบาลเลย อ.เมือง จ.เลยอนุมัติไป-บุญเพ็ง
กลับ-บุญเพ็ง
นข 8183
นข 8183
7นางสาวกุสุมาลี โพธิปัสสาพิมพ์
14 ส.ค. 2563
07:00 น.
14 ส.ค. 2563
17:00 น.
ประสานการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่น 26โรงพยาบาลบ้านผือ และ โรงพยาบาลน้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญถิ่น
กลับ-บุญถิ่น
นข 2875
นข 2875
7นางสาวจิระพรรณ สุปัญญาพิมพ์
14 ส.ค. 2563
08:00 น.
14 ส.ค. 2563
16:00 น.
การศึกษาและลงมือปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-เจริญพร
กลับ-เจริญพร
40-0340
40-0340
75นางสาวนวภรณ์ ดอกชะบาพิมพ์
14 ส.ค. 2563
09:30 น.
14 ส.ค. 2563
12:30 น.
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ปี1/29 Aมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-ปิยะศักดิ์
กลับ-ปิยะศักดิ์
กข 9214
กข 9214
2นางสาวสุมัทณา แก้วมาพิมพ์
14 ส.ค. 2563
13:30 น.
14 ส.ค. 2563
16:30 น.
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ปี 1/29 ห้อง Bมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-สมพร
กลับ-สมพร
กข 9214
กข 9214
3นางสาวสุมัทณา แก้วมาพิมพ์
17 ส.ค. 2563
13:30 น.
17 ส.ค. 2563
16:30 น.
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ปี1/29 Aมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-เจริญพร
กลับ-เจริญพร
นข 8183
นข 8183
2นางสาวสุมัทณา แก้วมาพิมพ์
17 ส.ค. 2563
13:30 น.
17 ส.ค. 2563
15:30 น.
อาจารย์สอนพละการออกกำลังกายและสันทนาการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรฯ อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญถิ่น
กลับ-บุญถิ่น
กข 9214
กข 9214
3นายนิรุธ มะโนมัยพิมพ์
18 ส.ค. 2563
09:30 น.
18 ส.ค. 2563
12:30 น.
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ปี 1/29 ห้อง Bมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญเพ็ง
กลับ-บุญเพ็ง
นข 2875
นข 2875
3นางสาวสุมัทณา แก้วมาพิมพ์
21 ส.ค. 2563
07:00 น.
21 ส.ค. 2563
17:00 น.
ประสานการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่น 26โรงพยาบาลศรีธาตุ และโรงพยาบาลไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานีอนุมัติไป-สมพร
กลับ-สมพร
นข 8183
นข 8183
5นางสาวจิระพรรณ สุปัญญาพิมพ์
21 ส.ค. 2563
09:30 น.
21 ส.ค. 2563
12:30 น.
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ปี1/29 Aมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญเพ็ง
กลับ-บุญเพ็ง
นข 4749
นข 4749
2นางสาวสุมัทณา แก้วมาพิมพ์
21 ส.ค. 2563
13:30 น.
21 ส.ค. 2563
16:30 น.
รับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-เจริญพร
กลับ-เจริญพร
นข 2875
นข 2875
2นางสาวสุมัทณา แก้วมาพิมพ์
21 ส.ค. 2563
13:30 น.
21 ส.ค. 2563
15:30 น.
อาจารย์สอนพละการออกกำลังกายและสันทนาการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรฯ อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญถิ่น
กลับ-บุญถิ่น
กข 9214
กข 9214
3นายนิรุธ มะโนมัยพิมพ์
24 ส.ค. 2563
08:30 น.
24 ส.ค. 2563
11:30 น.
รับอาจารย์สอน วิชาเภสัชวิทยา ปี 2 รุ่น 28โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-เจริญพร
กลับ-เจริญพร
กข 9214
กข 9214
1นางจุฑารัตน์ ลมอ่อนพิมพ์
24 ส.ค. 2563
10:30 น.
24 ส.ค. 2563
11:30 น.
รับอาจารย์สอน วิชาเภสัชวิทยา ปี 2 รุ่น 28 (อ.ภก อนุชิต)โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-สมพร
กลับ-สมพร
นข 2875
นข 2875
1นางจุฑารัตน์ ลมอ่อนพิมพ์
24 ส.ค. 2563
13:30 น.
24 ส.ค. 2563
16:30 น.
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ปี1/29 Aมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-สมพร
กลับ-สมพร
นข 2875
นข 2875
2นางสาวสุมัทณา แก้วมาพิมพ์
24 ส.ค. 2563
13:30 น.
24 ส.ค. 2563
15:30 น.
อาจารย์สอนพละการออกกำลังกายและสันทนาการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรฯ อ.เมือง จ.อุดรธานีอนุมัติไป-บุญเพ็ง
กลับ-บุญเพ็ง
นข 8183
นข 8183
3นายนิรุธ มะโนมัยพิมพ์