รายงานการขอใช้รถยนต์

1.นายบุญเพ็ง สาระไทย tel.086-715-8267  2.นายสมพร โคตรน้อย tel.080-535-2241  3.นายเจริญพร ทองจันทร์ tel.086-233-4785  4.นายบุญถิ่น ประสมศรี tel.093-503-0156  5.นายวฤณ แสนอุบล tel.085-334-1599
เวลาไปเวลากลับวัตถุประสงค์/กิจกรรมจำนวนสถานที่ปลายทางผู้ขอใช้รถพขร.ไป/กลับทะเบียนรถไป/กลับสถานะพิมพ์
18 ต.ค. 2562
11:30 น.
18 ต.ค. 2562
16:30 น.
รับ-ส่งอาจารย์ผู้สอนวิชาการออกกำลังกายฯคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรฯ อ.เมือง จ.อุดรธานีนางสาวทัศนีวรรณ กรุงแสนเมืองไป.เจริญพร
กลับ.เจริญพร
ไป.ขก 9214
กลับ.ขก 9214
อนุมัติพิมพ์
22 ต.ค. 2562
11:30 น.
22 ต.ค. 2562
17:30 น.
รับ-ส่งอาจารย์พิเศษ2ศูนย์ภาษา อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีนางสาวจารุพร ไชยวงศาไป.สมพร
กลับ.เจริญพร
ไป.ขก 9214
กลับ.ขก 9214
อนุมัติพิมพ์
29 ต.ค. 2562
11:30 น.
29 ต.ค. 2562
17:30 น.
รับ-ส่งอาจารย์พิเศษ ภาษาอังกฤษ2ศูนย์ภาษา อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานีนางสาวจารุพร ไชยวงศาไป.สมพร
กลับ.สมพร
ไป.นข 8183
กลับ.นข 8183
อนุมัติพิมพ์